Betöltés...

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza Ferenczi Anita ev. nyilvántartási szám: 51838803, a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató) által a csavargo.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A Tájékoztatót a Szolgáltató annak érdekében teszi közzé, hogy a Honlapon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Honlapot böngésző látogatókat, mind a Honlapon elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa, így többek között a Szolgáltató által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartalmáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adat továbbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Honlapon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van mindezekkel kapcsolatban, az info@csavargo.hu elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Honlap használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Honlap valamely funkcióját használni.

1. A Honlap böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Honlap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni.

A Honlapon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Mindazon adatkezelések esetén, ahol a Szolgáltató, mint adatkezelő mellett más harmadik személy is érintett a személyes adatkezelésekben, akár mint közös adatkezelő, akár másik adatkezelő, akár mint adatfeldolgozó, a Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban a vonatkozó információkat feltünteti.

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Honlap bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhat, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt ezen szolgáltatásokat igénybe venné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a befolyásunk alatt, azokért a felelősséget nem vállalunk.

2. Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

a.) Regisztráció esetén kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, így különösen az email cím, a felhasználói név

b.) Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje).

c.) Hirdetés feladás esetén telefonszám

d.) A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, email cím és telefonszám)

e.) A Szolgáltató által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomonkövethetősége érdekében.

f.) Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

g.) A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.

3. A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Honlapon elérhető, Szolgáltatások igénybevételére, így pl. elveszett vagy talált kisállat hirdetés feladása esetén; gazdi kereső kisállat hirdetés feladása esetén, a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott e-mail címet Szolgáltató a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott email cím valós működése.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához, így megadhatja telefonszámát, a hirdetett kisállat megtekintési címét. Ezen személyes adatok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához, megadásuk önkéntes, azokat (az elsődlegesen megadott telefonszám kivételével) a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, illetve annak törlését a Szolgáltatótól is kérheti.

A fenti, önkéntes adatok megadásán alapuló adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés időtartama az adatok Felhasználó által történő törléséig, illetve ennek hiányában a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

4. A Honlapon a regisztrált Felhasználók részéről az elveszett/talált, gazdikereső kisállat hirdetések feltöltésének előfeltétele a hirdetés feltöltési űrlapon meghatározott, kötelezően megadandó személyes adatok megadása, amelyek közül a Felhasználó telefonszáma, valamint, amennyiben annak közzétételéhez hozzájárult, a Felhasználó email elérhetősége, illetve utolsó belépésének időpontja a Honlapon a hirdetés részeként közzétételre kerül.

4.1. Az adatkezelés jogalapja a hirdetés közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása, azaz a Felhasználó számára a hirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása, a szolgáltatás előkészítése és a szolgáltatás nyújtása, így a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.Az adatkezelés időtartama a szerződés tartamához kötődik, azaz a Honlapon közzétett hirdetés végleges törléséig tart.

4.2. A Szolgáltató a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti a Szolgáltató Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvéleménykutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja a Szolgáltató Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.

4.3. A Felhasználó írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását a Szolgáltató által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Szolgáltató a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

4.4. A Szolgáltató a szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: info@csavargo.hu

4.5. A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

4.6. A Szolgáltató a Felhasználók a szolgáltatások használata során kifejtett hirdetési tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy a Szolgáltatásokat visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Honlap felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben a Szolgáltató ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Honlap Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató és a Honlap Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Honlapon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Honlapot valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja.

4.7. A Felhasználók Honlapon történő aktivitása, Szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedés és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat a Szolgáltató a Szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére felhasználja. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően termékeit és Szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson tevékenysége sikerességéről. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törlését követő két év elteltével végződik.

5. A Szolgáltató Honlapon elérhető szolgáltatásait kizárólag nagykorú, 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja. Amennyiben a Szolgáltató valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Szolgáltató beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

5.1. A Honlap használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

5.2. A Felhasználók által a Honlapra feltöltött hirdetéseket a Szolgáltató tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Honlap működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama a hirdetések tárolása kapcsán a törlést követő 2 év.

5.3. Amennyiben a Szolgáltató által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Szolgáltató által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

5.4. A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Szolgáltató rendelkezésére bocsátanak a Honlap használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Szolgáltató gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

6. A Társaság adatbázisának tárhelyét 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

7. Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Szolgáltatónak elküldenie írásban az info@csavargo.hu e-mail címre, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Szolgáltató a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:


Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik

8. A Szolgáltató a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. Az integritást biztosító intézkedések: A Honlap üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.

9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Tájékoztató módosításáról a Szolgáltató a Felhasználónak a Honlapon a változásról tájékoztatást nyújt.