Betöltés...

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) célja, hogy a Ferenczi Anita ev. Nyilvántartási szám: 51838803, a továbbiakban: „Adatkezelő/Szolgáltató”) által működtetett www.csavargo.hu oldalon (a továbbiakban „Honlap”) elérhető kereső és adatbázis, információk és a társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza és a kezelési emlékeztető (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) adatkezelési alapelveit ismertesse.

A www.csavargo.hu, honlapon keresztül elérhető adatbázis előállítója és fenntartója Ferenczi Anita, így kizárólagosan rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. Az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, az engedély nélküli kimásolás illetőleg megjelentetés jogellenes cselekmény. Ezúton tájékoztatjuk, hogy minden jogi eszközt igénybe veszünk és fellépünk a jogellenes cselekményekkel szemben.

A szerzői jogok és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek alapján megszerzett felhasználási jog jogosultja Ferenczi Anita. A honlap bármely elemének, tartalmának engedély nélküli felhasználása, másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – Ferenczi Anita kifejezetten erre irányuló írásos felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A honlapon elérhető adatbázis egésze vagy része nem használható fel és nem hasznosítható előzetes írásbeli engedély nélkül, így különösen tilos a honlap, az azon elérhető adatbázis egészét, bármely részét felhasználni, sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha Ferenczi Anita egyértelműen és kifejezetten ehhez külön írásban is hozzájárul.

A honlapokon igénybe vehető szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá ezen elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a honlap arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését, ott elérhető szoftvereket, forráskódot, logót is) szerzői (ideértve szomszédos és kapcsolódó) jogi védelem – és bizonyos esetekben – büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll.

Bármely igénybevevő a honlap használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy az adott honlapot kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel összhangban használja, továbbá igénybevevő az adott honlapot és az azon keresztül elérhető adatbázist, tartalmat kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: honlap megtekintése; online navigálás más honlapokra az e honlapon elhelyezett linkeken keresztül; a honlapon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata.

A Szolgáltatást igénybe vevő személyek (a továbbiakban: „Felhasználók/Hirdetők”) adatait a Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozása (regisztráció), a kapcsolattartás, valamint az azonosítás céljából a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.

1.1. Felhasználónak minősül a Honlap látogatója, illetve mindenki, aki a Honlap bármely szolgáltatását igénybe veszi. 1.2. A Szolgáltatás bármely részének használatával a Felhasználó a jelen Szabályzat feltételeit elfogadja.

1.3. Az adatkezelő bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben Felhasználó a módosítást követően bármely Szolgáltatást használni kezd, az a módosítás elfogadásának minősül.

1.4. Az adatok analitikai vagy biztonsági, fejlesztési célból történő kezelése jogos érdekünk.

1.5. Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

2. A szolgáltatás tárgya, jellemzői és elemei A Szolgáltatás célja a Felhasználók részére „Országosan talált és elveszett, kisállat kereső, Gazdikereső” adatbázishoz a www.csavargo.hu honlapon hozzáférés biztosítása.

Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére elveszett, talált-, gazdi kereső kisállat (továbbiakban: hirdetés) folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett www.csavargo.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Hirdető helyezi el hirdetéseit. A Hirdető által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

2.1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

2.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely elemét (pl.: tartalom, design) előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmakat helyezzen el.

2.3. A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A honlapon nyújtott szolgáltatások regisztrációt követően is ingyenesen érhetőek el.

2.4. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez, esetlegesen személyes adatok felhasználásához hozzájárul, illetve az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

3. Szolgáltatás igénybevételének feltételei

3.1. A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a Regisztrációs űrlap megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. A Szolgáltatás oly módon működik, hogy az Felhasználó által megadott címre e-mailt küld, a regisztrációról és a Felhasználó jóváhagyásáról; a Felhasználó által megadott keresés alapján üzenete érkezik. Erre a célra a felhasználói fiók és a kapcsolattartás esetén is használt e-mail címet használja az Adatkezelő. Hibás adatok beírásáról a Felhasználó hibaüzenetet formájában értesül.

3.2. A Regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy megismerte a felhasználási feltételeket, azt elfogadja és a Szolgáltatót felhatalmazza az elküldött személyes adatai kezelésére, melyeket a Szolgáltató bizalmasan kezel.

3.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén, valamint ha a Felhasználói fiók regisztrációja a Szolgáltató érdekeit valamilyen okból kifolyólag sérti, a regisztráció törlésre kerülhet.

3.4. A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását a levélben lévő linkkel.

3.5. A regisztrációval létrejövő belső postafiók a regisztrált felhasználók egymás közötti levelezésére, valamint a Szolgáltató által a Felhasználónak küldött, a szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetek, illetve a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak/termékeinek bemutatására szolgál.

3.6. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa közzétett tartalmak, információk, fotók nem ütköznek a hatályos jogszabályokba, valamint a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik és a Szolgáltatást reklám céljára nem használja.

3.7. Szolgáltató az adminisztrátoraira, moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a szabályzatot, moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák.

3.8. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

3.9. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

3.10. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

4. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata

4.1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

4.2. A Szolgáltatás, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

4.3. Felhasználó a hozzászólás közzétételével lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról. A hozzászólás szerzői joga a beküldést követően Szolgáltatót illeti meg, aki saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tárolását, módosítását vagy törlését.

4.4. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg.

5. Felelősség A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi igénybe vevő saját kockázata és felelőssége.

5.1. A Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott valamennyi műveletért, a belépéshez használt jelszó biztonságban tartásáért.

5.2. A Szolgáltatás használatáért (pl. a profilban feltüntetett információk, hozzászólásokban elhelyezett képek, stb.) kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által közzétett vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5.3. A Honlap a Felhasználók által elhelyezett harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket tartalmazhat. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. Ezen felül Szolgáltató a linkek által lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

5.4. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

5.5. Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. (hálózati hibák, szerver meghibásodás, kimaradás, bármilyen eredetű leállás, szünet, adatvesztés

5.6. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, meghibásodásból, leállásából eredő esetleges károkért. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

5.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során hiányosan, hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért.

5.8. A csavargo.hu nem garantálja a megtalálónak felkínált jutalmat, és nem segíti elő a jutalom kifizetését.

5.9. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag, ezen magatartások megvalósítója felel, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

5.10. Szolgáltató a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

5.11. Szolgáltató nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

5.12. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel a Hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

Felhasználó által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.

Hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Hirdető tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Hirdető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.

6. Hirdetések törlése, korlátozása Szolgáltató közízlést- vagy jogszabályt, más személy jogos érdekét sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. Ilyen esetekben a Hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse.

7.2. A Honlaphoz, Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok kizárólagos tulajdonosa, jogosultja a Szolgáltató.

Szolgáltató honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A Szolgáltató által a Honlapon elérhetővé tett valamennyi olyan szolgáltatás és funkció vonatkozásában, amely felhasználónévvel és jelszóval egyedileg hozzáférhető, a felhasználás joga kizárólag az Szolgáltatóval jogviszonyban álló, vagy felé bejelentett felhasználó által használható, a felhasználó hozzáférést más személynek nem biztosíthat.

A Szolgáltatóval jogviszonyban álló valamennyi felhasználó (igénybe vevő, Hirdető) köteles a közte és a Szolgáltató között fennálló jogviszony során tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé váló, az Szolgáltató üzletit titkát képező információt védeni, azokat a vonatkozó jogszabályok szerint, bizalmasan kezelni.

Szolgáltató a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó. Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.